• Sanaw-banner2

Çalt halas ediji

Gysga düşündiriş:

Aýrylyp bilinýän aýak kemeri bilen enjamlaşdyrylan.

 

 

Baha:$ 255.00-260.00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Maksady: Halas edijiler üçin şahsy howpsuzlygy üpjün ediň.Funksiýa talaplary: egin, döş, aşgazan boşlugy, bil elastik zolaklary, kemer ýa-da aýak aýlawlary, we kemer enjamy we oktail ýüp bilen enjamlaşdyrylan;oktail ýüp talaplary: bir ujunda halka ulanylýar we halas ediş bukjasynyň arka tarapynda çalt çykarylýan guşak, bir ujy çeňňek;
2. Durmuş kurtkasy ýokary berkligi neýlon matadan ýa-da şoňa meňzeş materialdan ýasalýar, ajaýyp könelişme garşylygy, ýyrtyk garşylygy, çydamlylygy we beýleki aýratynlyklary bar.Lighteňil we uly göwrümli material, siňdiriji däl, güýçli ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi;
3. Buýruk 150N-den ýokary.
4. Durmuş kurtkasynyň öň tarapy goşa çelekler we YKK fermuarlary bilen berkidilýär;
5. Kanal stilinde sazlanyp bilinýän egin gaýyşlar, artykmaç web kanalda gizlenip bilner, 8 sazlaýyş nokady, bilinde 4, egninde 2 we aşagynda 1;
6. Döşüň töwereginde çalt çykýan halas ediş kemeri poslamaýan polatdan ýasalan halka bilen enjamlaşdyrylandyr we biline zyňylýan sumkanyň çalt çykarylýan kemeri iki sany ýörite zyňylýan halta gurup biler;
7. Öň tarapynda kesilen anti-materialdan iki sany zeýkeş jübüsi bar.Jübüt jübüler, YKK fermuarlaryny ulanyp, jemi 18 halas ediş taktikasynyň daşarky asma nokatlaryny giňeltmek bilen, jübüler bolsa interkom antenna deşikleri bilen bezelendir.Jübiň düýbünde amatly we çalt guratmak üçin suw rozetkasy bar;
8. Durmuş kurtkasynyň öň we arka tarapynda 20-den gowrak halas ediş taktikasyny giňeltmek, 6 sany D görnüşli asma nokady we halas ediş pyçaklary, sygyrlar, floresan taýaklar, ýerleşiş çyralary we ş.m. bolup biler. birikdirilen;
9. Arka, “Velcro” toparynyň nyşanlary, gapdaldaky elastik zolakly ýeňil taýajyklar we halas ediş ýakasynyň aňyrsynda ýeňil süýrüji tutawaçlar bilen düzülip bilinýän aýrylýan jübüler bilen enjamlaşdyrylandyr;


  • Öňki:
  • Indiki: