• Sanaw-banner2

Sorag-jogap

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

Ibermek üçin logistik ýoluňyz nähili?

ro-ro gämi ýa-da konteýner bilen günorta Amerika, orta gündogar, Afrika, Okeaniýa we Europeewropa ýaly yklymlara gidýäris;
Russiýa, Mongoliýa, Gazak tan, Özbegistan we ş.m. ýaly ýurtlar üçin awtoulaglar bilen awtoulag ýa-da demir ýol arkaly iberip bileris.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T30% goýum hökmünde we ýük maşynlarynyň suratlary ýa-da wideolary bilen zawoddan eltilmezden 70% deňagramly, beýleki tölegler hem ylalaşylýar.

Getirmegiň şertleri näme?

EXW / FOB / CFR / CIF

Gowşuryş wagtyňyz nähili?

Adatça, adaty standart model üçin ätiýaçda taýyn bolsak, goýumy alanymyzdan 20-30 gün soň .Börite gowşuryş wagty önümlere we sargyt mukdaryna baglydyr.

Getirmezden ozal ähli ýük awtoulaglaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Synag proseduralarymyzyň doly toplumy bar, ýük awtoulaglarymyzyň hemmesi eltilmezden öň synagdan geçiriler.

Iň pes sargyt mukdary näçe?

Bir birlik.

Kepillik wagty näme?

Haýsy birinji ýerde bolsa, iberilen senesinden 25,000 km ýa-da 12 aý.

Önümiň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?Ucksük awtoulaglaryňyzy ýurdumyzda kanuny ulanyp bolarmy?

Dogry VIN belgisi bolan ISO, CCC şahadatnamasyny geçdik, ätiýaçlyk şaýlarymyzyň hemmesi asyl bölek belgisi we galplyga garşy belligi bolan asyl öndürijilerden, hili 100% kepillendirilýär, şonuň üçin bu siziň ýurduňyzda kanuny taýdan ulanylar.

Customörite hyzmat berýärsiňizmi?

Hawa.Performanceörite talaplary öz içine alýan ýerine ýetiriş üçin zerur bolan aýratyn hyzmaty hödürleýäris.

Men size baryp bilerinmi?

Elbetde, islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?