• Sanaw-banner2

Biz hakda

takmynan1

Kompaniýa syn

Bohui enjamlary 1976-njy ýylda gözleg we ýangyn söndüriji awtoulaglary öndürmek we satmak bilen döredildi.Butarapyndan maýa goýlan we gurlan merkezi we günorta sebitlerde ýangyn söndüriji awtoulag öndürmek üçin niýetlenen zawodHytaý Jemgyýet howpsuzlygy ministrligiilkinji ýyllarynda.Kompaniýa ştab-kwartirasy ýerleşýärHefei, we önümçilik ýerleri barHubei, önümçilik bilenkuwwaty 70-den gowrak görnüş'suw we köpük ýangyn söndüriji awtoulaglar, gyssagly halas ediş ýangyn söndüriji awtoulaglar, enjam ýangyn söndüriji awtoulaglar, A synp köpükli ýangyn söndüriji awtoulaglar we gury toz köpük ýangyn söndüriji awtoulaglar.We Şeýle hemköp eýeçiligi saklaňIntellektual Emläk hukuklary.

+
Yearsyl tejribesi
+
Dürli ýangyn awtoulaglary

Zawodyň giriş

takmynan2
takmynan 5
takmynan4

Zawod meýdany 1100,000 inedördül metrden gowrak we gurluşyk meýdany 300,000 inedördül metr bilen 600-den gowrak işgär, şol sanda 10 sany uly inersener we 35 inersener.Güýçli tehniki güýji we önümi ösdürmegiň güýçli mümkinçilikleri bar.

2012-nji ýylyň maý aýynda,biziň ýangyn awtoulaglaryny giňeltmek tehniki özgertme taslamasy Milli Ösüş we Özgertme Geňeşi tarapyndan tassyklandy.Taslamanyň umumy maýa goýumy takmynan 100 million RMB.Taslama 11,848 inedördül metrlik täze önüm gözleg we ösüş merkezini, synag merkezini, önümçilik ussahanasyny we beýleki ussahanalary gurar we 11,232 inedördül metr ussahanany täzelär.Uly göwrümli lazer kesiji maşynlar, freze planlaýjylary, ýylmaýjy enjamlar, CNC egiriji maşynlar we CNC ion kesiji maşynlar ýaly 90-a golaý ösen enjam enjamlary goşuldy;täze we täzeden gurlan boýag önümçilik liniýalary, ýangyn söndüriji awtoulag bölekleriniň gurnama liniýalary, ulag gurnama liniýalary we awtomatiki kesgitleýiş liniýasy.Kärhananyň esasy bäsdeşlik ukyby ep-esli ýokarlanar we hemmetaraplaýyn güýç ýangyn söndüriji pudagynda ösen derejä ýeter.

Gözleg we gözleg ukyby

1976-njy ýylda döredileninden bäri, 40 ýyldan gowrak ösüşden soň, bu ýerde öndürilen ýangyn söndürijiler köp gezek milli, welaýat we ministrlikleriň ylym we tehnologiýa baýraklaryna eýe boldular.1983-nji ýylda BG35 ýokary we pes basyşly ýangyç nasosy we BD42 bir basgançakly merkezden gaçyryş nasosy, Milli ajaýyp önümler üçin Altyn aagondarha baýragyny we Hubeý welaýatynda ylmy we tehnologiki üstünlikler üçin ikinji baýragy aldy;;"Hanjiang" markaly ýangyn söndüriji awtoulag, 2007-nji ýylda "Hubei welaýat meşhur marka önümi" adyna eýe boldy;Steyr Kingiň 8 tonna suw çüýşesi ýangyn söndüriji awtoulag "Milli Maşyn Senagaty Müşderini kanagatlandyrýan önüm" adyna eýe boldy; JP18 göteriji uçar ýangyn söndüriji awtoulag 2010-njy ýylda milli esasy ylmy gözleg taslamasy hökmünde hasaba alyndy we "Milli açar täze önüm" şahadatnamasyna eýe boldy Ylym we Tehnologiýa ministrligi, Daşky gurşawy goramak ministrligi, Söwda ministrligi we Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi tarapyndan bilelikde berilýär.

takmynan3

Kärhana medeniýeti

Biziň markamyz

BoHui, diýmek: Has gowy we ýokary

Görüşimiz

Hytaýyň ýörite awtoulag pudagynyň yzygiderli ösmegine öňdebaryjy

Biziň pelsepämiz

Ajaýyp önüme çalyşyň

Syýasatymyz

Hil we yhlasly

Biziň kararymyz

Müşderilere iň gowy hyzmat bermegi we markamyzy dünýä tanatmagy dowam etdiriň

takmynan8

Topar hyzmaty

1. fireangyn söndüriji awtoulaglar üçin hünärmen hyzmat toparymyz bar.
2. Satyjylarymyzyň hemmesi zerur önümlere hyzmat etmek bilimleri bilen gowy taýýarlykly.
3. Müşderiniň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin prosessual inersenerler bilen tehnologiýa bölümini goldadyk.
4. Önümlerimiz üçin islendik soraglara 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
5. Müşderiniň dürli talaplaryna esaslanyp, hünärli we kanagatlanarly çözgütler beriň.
6. Önümçilik döwründe yzarlaýyş işini, müşderiniň islegine görä suratlar we wideolar bilen üpjün edýäris.
7. Şikaýatlara jogap bermek möhleti 24 sagatdan köp bolmaly däldir;hyzmat ediş görkezmesi 48 sagatda berilýär.
8. Gurmak boýunça gollanma, programma üpjünçiligi bilen işlemek boýunça gollanma, aňsat hyzmat ediş gollanmasy we dolandyryş ulgamy programma üpjünçiligi CD we ş.m. mugt resminamalaryň doly toplumy.
9. Soraglaryňyz bar bolsa, toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz, size iň gowy hyzmaty hödürläris.
10. Zawodyň sapary islendik wagt garşylanýar.

Näme üçin biz?

1. 40 ýyldan gowrak wagt bäri baý tejribe we çeşmeler bilen ýangyn söndüriji awtoulag öndürmek bilen meşgullanýarys.
2. Zawodyň göni satuwy we ODM & OEM hyzmatlary.
3. fireangyn ulagy üçin 12 aý kepillik berýäris.
4. ourhli ýük awtoulaglarymyz iberilmezden ozal gowy ýagdaýy üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik synagyndan geçdi.
5. equipmentükleme enjamlaryna we ýük göterijiligine esaslanýan iň rasional dizaýny üpjün edýäris.
6. Şassimiz beýleki zawodlardan gönüden-göni.Orta adam ýok, ýokary bellik ýok.
7. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin iň bäsdeşlik bahasy bilen gowy hilli saklaýarys, tölän zadyňyzdan köp alarsyňyz.
8. Her satuw üçin 100% müşderi kanagatlandyrmaga çalyşýarys.
9. Bir duralga hyzmaty, bäsdeşlik bahasy, Önümleriň dürli görnüşleri.
10. CCC, ISO, tassyklanan patentler.

takmynan 9

Tehniki goldaw

Zawodymyz aşakdaky tehniki goldawy berýär:

  • 1. Harytlar üçin amaly gollanmalar, iş görkezmeleri, tehniki hyzmat gollanmalary ýa-da hyzmat gollanmalary ýaly tehniki resminamalary bermek.
  • 2. siteerdäki hereket, gurnama, işe girizmek, işe gözegçilik etmek üçin tehniki goldaw.
  • 3. Harytlary ýygnamak we hyzmat etmek üçin zerur gurallar we kömekçi materiallar bilen üpjün ediň.
  • 4. 24 sagat tehniki maslahat beriş hyzmatyny beriň.
  • 5. Satuwdan soň 7 x 24 sagat hyzmat ediň.
takmynan7

Kepillik beýany

Ulanyjynyň görkezme gollanmasyna berk eýermegi we kadaly işlemegi şerti bilen, ulag satyn alnan gününden başlap (awtoulag zawodynyň hasaba alyş kartasyna laýyklykda), sürüjilik aralygy 25,000 kilometrden geçmeli däldir we önüm zaýalanan bolsa dizaýn, önümçilik we gurnama sebäpleri sebäpli, baha berlenden soň ýazmaça maglumatlar üç iş gününiň dowamynda bize gowşurylar we üç kepillik hyzmaty satuwdan soňky hyzmat bölümi tassyklandan soň amala aşyrylar.

Aýratyn hyzmatlar aşakdakylar:
✔ 1. Kepillik möhleti one bir ýyla çenli ýa-da 30,000 kilometre çenli, we şol döwürde bölekleri mugt çalyşmak.(Bölekleri we elektrik böleklerini geýmekden başga).
✔ 2. Ömürlik kepillik.Kepillik möhletinden has ýokary önümler üçin çalyşýan bölekler üçin diňe degişli çykdajylar alynýar.
✔ 3. Operatorlar üçin mugt okuw:
--- (1) Operatorlara teoriýany we amaly amaly öwrenmek üçin iş gollanmalaryny we görkezmeleri beriň (wideo görkezmesi);
--- (2) specialörite ulaglaryň esasy teoriýasyny, öndürijiligini we işleýşini özleşdirmek;
--- (3) Maksatnama laýyklykda ökde işlemek;
--- (4) Adaty gündelik tehniki hyzmaty ýerine ýetirip we umumy tehniki näsazlyklary ýok edip biler.