• Sanaw-banner2

Çalt halas ediji

Gysga düşündiriş:

Gaçmak enjamy bilen gelýär

 

Baha:$ 225.00-230.00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jemi ≥20 asma nokady öň we yz tarapda düzülendir we döşdäki iki sany uly jübüde çeňňekler, tor gaýyşlary, GPS ýerleşdiriş enjamy ýa-da radio saklanyp bilner.Çeňňek dakmak üçin sygyrýan aýlaw we dokalan gaýyşlar.Arka tarapynda floresan taýaklary we el çyralaryny asmak üçin bogunlar bar.Surfaceerüsti material neýlon bolup, iki gapdalynda köp şöhlelendiriji zolaklar bar.Düzülip bilinýän eginler we gapdallar.Buýans ≥ 24 funt (takmynan 10,8 kg deňdir), halas ediş wagtynda halas ediş ýüplüginiň arka tarapyna gysylyp bilner we adatdan daşary ýagdaýlarda el bilen gaçmak üçin çekiji halka bilen üpjün edilendir.EN 12402 tarapyndan tassyklanan oktail ýüpüň uzynlygy 50CM-den az bolmaly däldir. Suwy halas etmek üçin 1 ýüp kesiji, 1 jübüt aýrylýan aýak berkitmesi, 1 çekiş ýüpi, 1 aýrylýan arka gidrasiýa sumkasy, 1 aýrylyp bilinýän örtük we 1 suw datçigi çyrasy.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: