• Sanaw-banner2

Suwy halas etmek üçin halas ediş eşigi

Gysga düşündiriş:

Öň tarapynda 2 sany çelek görnüşli sazlaýyş kemeri bilen enjamlaşdyrylan,

1 aýakda, 2 goltukda we 1 arkada

 

Baha:$ 255.00-300.00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Durmuş kurtkasynyň daşky görnüşi gyzyl ýokary güýçli 600D suw geçirmeýän gaplaň matasy.Professional durmuş kurtka matasy, bu ýelek çylşyrymly suw işleri üçin ýeterlik edýär.

2. Buýruk materialy NBR / PVC ikinji köpükli ýapyk öýjükli köpük, Siçuan şekilli üç ölçegli kesiş, galyňlygy 6 mm-den pes däl, ululygy 150 N.-den ýokary. Ulular ýeterlik derejede güýç alyp bilerler.

3. ini mm50mm aýrylyp bilinýän howpsuzlyk kemeri bilen işlenip, poslamaýan polatdan ýasalan halka we çalt çykarylýan tutawaç topy bilen enjamlaşdyrylan, çalt çykarylýan enjam bilen birikdirilen we howp dörän halatynda çalt goýberilip bilner.Gorag örtügi bilen janly çeňňek enjamyny düzüň.

4. Öň açylýan YKK plastmassa polat fermuar, Donuf çalt çykarylýan tok we ITW tokly, ýokary hilli esbaplar çylşyrymly suwlarda ömri halas ediji ýelekiň howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.

5. Öň we arka tarapda 500 sm-den az bolmadyk meýdany göz bilen özüne çekiji şöhlelendiriji lentalar bar, bu gijeki halas edişiň ykrar edilmegini gowulandyrýar.Öň tarapynda 2 inedördül asma nokady, 8 D şekilli tokly asma nokady we arka tarapynda 8 sany asma nokady ýok. Dört taraplaýyn asma nokady kartoçkasy (signal çyralary bilen asylyp bilner) );öň we yz çalt asylan gaýyşlar bilen enjamlaşdyrylan.Birnäçe asma nokadyň dizaýny, ulanyjylar üçin halas ediş pyçaklary, sygyrmalar we pyçaklar ýaly gurallary ulanmak üçin amatlydyr.

6. Ulanyjynyň boýnuny goramak we rapidleriň täsirine garşy durmak üçin egnine şöhlelendiriji goýulýan aýrylýan boýnuň ýakasy bar.

7. Bel çalt çykarylýan guşak sumkasy enjamy bilen üpjün edilendir: 2 3,8 sm giňlikdäki bili gapdal funksional kemerler, halas ediş ýüpi zyňylýan guşak sumkasy bilen asylyp bilner we ulanyjy biline asylan ýüp zyňylýan sumkany çalt açyp biler. mümkin.

8. Öňki dizaýnda 2 sany aýrylyp bilinýän uly ýakyn jübü bar (halas ediş gurallaryny we şahsy zatlary saklap biler);Yzky dizaýnda 1 aýrylýan uly jübü;zeýkeş deşikleri yzky jübüde dizaýn edilendir we uly jübüde içerki bölüm bar.Halas edijiler üçin bir wagtyň özünde agyz suwuny habarlaşmak we doldurmak üçin amatly “Walkie-talkie” we daşky gurşawy goramak üçin suw sumkasy ýerleşdirilip bilner.“Velcro” jübüde dizaýn edilip, toparyň nyşanyna birikdirilip bilner, bitewi tanamak üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki: