• Sanaw-banner2

Suw we köpük we doly enjamlaşdyrylan gurallar üçin HOWO halas ediş we ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Halas ediş ýangyn söndüriji awtoulag: Halas ediş ýangyn söndüriji maşyn elektrik öndüriji yşyklandyryş ulgamy, çekiji wyşka ulgamy we ýük awtoulaglaryna oturdylan gidrawlik kran ulgamy bilen üpjün edildi.Upperokarky korpus alýumin profil guty çarçuwasyny kabul edýär we dürli halas ediş we halas ediş enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Şäherlerde jemgyýetçilik howpsuzlygy hadysalaryny we dürli himiki ýerlerde adatdan daşary ýagdaýlary halas etmek.

 

Bahasy: 93,000-105,000 $

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gyssagly halas ediş ýangyn söndüriji awtoulag götermek, öz-özüňi halas etmek / çekmek, päsgelçilikleri arassalamak, elektrik öndürmek, yşyklandyryş we ş.m. wezipelerine eýedir we köp sanly ýangyn söndüriji enjam ýa-da ýykmak, ýüze çykarmak, syzmak ýaly gurallar bilen enjamlaşdyrylyp bilner. dakmak we goramak;Ulag enjamlary gutusynyň içi alýumin garyndy profillerinden ýasalýar Düzülip bilinýän modul gurluşy, amatly ýer tertibi, ygtybarly we amatly gural saýlamak we ýeri, ýangyn söndürijiler toparynda giňden ulanylýan, dürli tebigy betbagtçylyklara, adatdan daşary ýagdaýlara we adatdan daşary ýagdaýlara garşy ýörite hyzmat ýangyn awtoulagyna degişlidir. halas ediş, halas ediş we beýleki meýdanlar.

Howply halas ediş ýangyn awtoulaglarynyň klassifikasiýasy

Halas ediş ýangyn ulaglaryny iki görnüşe bölmek bolar: ýeňil ulaglar we agyr ulaglar.
Vehicleeňil ulagyň konfigurasiýasy: “Qingling” şassisi daşaýjy hökmünde ulanylýar we aýratyn wezipeleri: çekmek, elektrik öndürmek, yşyklandyryş we halas ediş we ýykmak gurallary.
Agyr ulagly konfigurasiýa: Isuzu Dongfeng şassisi daşaýjy hökmünde ulanylýar we ýörite wezipeler: götermek, çekmek, elektrik öndürmek, yşyklandyryş we halas ediş we ýykmak gurallary.

Esasy pursatlar

- Güýçli bir ulagly söweş ukyby: HOWO şassisi saýlandy, goşa hatar taksi bilen enjamlaşdyryldy we ýangyn söndüriji toparlaryň merkezleşdirilen eltilmegi üçin amatly 6 adamy kabul edip biler.
- Ajaýyp halas ediş ýerine ýetirijiligi: 7 tonna çekiji wyşka, 5 tonna ýük awtoulagyna oturdylan kran, ýokary kuwwatly elektrik üpjünçilik yşyklandyryş ulgamy, ygtybarly öndürijilik, amatly iş we doly funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan.
- Weighteňil agram we poslama garşylyk: Bütin maşyn, ähli maşynyň agramyny netijeli azaldýan we poslama garşylygy güýçlendirýän alýuminiý garyndy çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär.
- Adam bilen kompýuteriň dostlukly täsiri: Enjamlar paneli paletler we kombinirlenen çyzgylar bilen bezelendir we dürli gyssagly halas ediş enjamlarynyň çarçuwalary we paletleri talaplara laýyklykda gurlup bilner.Equipmenthli enjamlar amatly we çalt elýeterliligi üpjün etmek üçin ýörite enjamlary düzediji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr;Awtoulag sazlamasy positionhli ýerlerde aýak pedallary, enjamlaryň ýerleşiş giňligi, amatly giriş we ýokary derejeli maşyn öndürijiligi.

Parametrler

Model Nädip halas etmek
Şassi güýji (KW) 251
Zyňyndy standarty 3ewro3
Tigir bazasy (mm) 4700
Engersolagçylar 6
Agyrlyk götermek (kg) 5000
Çekiş Winç dartyşlygy (Ibs) 16800
Generator güýji (KVA) 15
Çyralaryň beýikligi (m) 8
Çyra çyralarynyň güýji (kw) 4
Enjamlaryň kuwwaty (kompýuterler) ≥80
Suw we köpük we doly enjamlaşdyrylan gurallar üçin HOWO halas ediş we ýangyn söndüriji awtoulag3
Suw we köpük we doly enjamlaşdyrylan gurallar üçin HOWO halas ediş we ýangyn söndüriji awtoulag 5
1_02
2_03
3_02
4_03

  • Öňki:
  • Indiki: