• Sanaw-banner2

Çalt halas ediji

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, 150N-den ýokary çalt halas ediş kurtkasydyr.Süýji suwa 24 sagat çümdürilenden soň, ýitgi 3% -den az bolýar.
Üçünji tarapyň gözleg hasabatlary berlip bilner

 

Baha:$ 225.00-230.00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Biliň çep we sag taraplaryna 2 sany merdiwan toklaryny tikiň we berkligini sazlamak üçin ini 2 sm-den gowrak bolan neýlon web tikiň.Aşagy 4 sm neýlon web bilen berkidilýär.
2. Mata, ömri çylşyrymly suw işleri üçin ýeterlik etmek üçin inedördül trikota pressure basyş nokatlaryny we ýokary hilli Cordura® matasyny kabul edýär.
3. velek stilindäki dizaýny kabul edýär, döş bolsa YKK plastmassa polat açylýan fermuar kabul edýär we matanyň arasyna düzeltmek üçin plastmassa süýşüriji bölejigi ulanýar we arka boýnuna göçme plastmassa tutawaç dizaýny goşulýar. götermek aňsat.
4. Döşüň töwereginde köp funksiýaly guşak bar.Öňki döş PFD öz-özüni halas ediş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Yzky çekiş halkasyna birikdirilen çekiş ýüpi bar.Çekiş halkasynyň we çekiji ýüpüň döwüji güýji 1200 kg-a ýetip biler.
5. Janly çeňňek çalt çykaryş ulgamy: döşüň töweregindäki guşak, 5 sm giňlikdäki neýlon tor, poslamaýan polatdan ýapon halkalary we plastmassa polat bilen berkidilen, çekiş halkasy çalt çekiş ýüpi bilen üpjün edilip bilner, ony berkitip bolýar. halas ediş işlerine täsir etmezden egin.
6. Öňde uly kuwwatly zeýkeş torundan ýasalan iki sany uly göwrümli saklaýyş torbasy (aýrylyp bilinýän dizaýn), arka tarapynda bolsa uly göwrümli ammar sumkasy (aýrylyp bilinýän dizaýn) hem bar.
7. Halas ediş taktiki asma nokady, 6 sany D görnüşli asma nokady we halas ediş bukjasynyň öň tarapynda 10 sany web asma nokady bar.
8. Öň we arka, umumy uzynlygy 1 m-den az bolmadyk 3M şöhlelendiriji zolak bilen tikilýär.Durmuş penjesiniň suw tolkunlary bilen ýuwulmagynyň öňüni almak üçin, aýak guşagyny berkitmek guşagyny birikdirmek üçin birikme nokady bar.


  • Öňki:
  • Indiki: