• Sanaw-banner2

4000 litrlik suw çüýşesi Dongfeng iň gowy bahadan satylýan ýangyn söndüriji awtoulag

Gysga düşündiriş:

Fireangyn nasoslaryndan we enjamlaryndan başga-da, ulag uly göwrümli suw saklaýjy baklar, suw ýaraglary, suw monitorlary we ş.m. bilen enjamlaşdyrylandyr;

Daşarky suw çeşmeleriniň kömegi bilen özbaşdak ot alyp bilýän ýangyn hereketlendirijileri;

Fireangyn söndürmek üçin suw çeşmesinden göni sorulyp ýa-da beýleki ýangyn dwigatellerine we ýangyn söndüriji enjamlara suw berilip bilner;

Şeýle hem umumy ýangyna garşy göreşmek üçin suw ýetmezçiligi bolan ýerlerde suw üpjünçiligi we suw daşaýan ulag hökmünde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulagyň parametrleri

Model: DONGFENG / EQ1125SJ8CDC

Zyňyndy standarty: 3ewro 3

Kuwwat: 115kw

Tigir bazasy: 3800mm

Oturgyç konfigurasiýasy: 2 + 3

Potensial: 4000 kg suw

Fireangyn nasoslary we turba ulgamlary

Suw sorujy turbageçiriji:Suw nasosy tebigy suw çeşmelerinden ýa-da suwuk baklardan suw siňdirip bilýän mm100mm suw girelgesi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Çykyş turbasy:Iki tarapdan 1 suw rozetkasy, tankyň üstünden tankyň ýokarsyna diametri 76mm bolan suw topy çyzygy bar;

Suw sanjym turbasy:Suw nasosynyň üsti bilen bakyň içine göni sanjyp bilýän inner76mm içerki suw sanjym turbasy, bedeniň her tarapynda daşarky suw sanjym porty bar.

Suw akymynyň galan turbasy:Suw nasosyny we her top klapanyny goramak üçin turbada galyndy suw akym turbasy oturdylýar we her biri top klapan bilen enjamlaşdyrylýar.

Sowuk suw geçirijisi:Elektrik togunyň işleýşi wagtynda dürli çylşyrymly ýagdaýlary ýeňip geçmek üçin turbageçiriji sowadyjy suw geçirijisi we giriş we çykyş turbalarynda poslamaýan polatdan ýasalan klapan bilen enjamlaşdyrylandyr.

PTO

Görnüşi: Doly güýç Sandwiç PTO

Sowadyş usuly: suwy mejbury sowatmak

Ricaglamak usuly: ýag çalmak

Enjam gutusy we nasos otagy

Material:Hýokary hillipolat çarçuwa

Gurluşy:Enjam gutusynyň içki bölegi berk we ygtybarly polat gurluşy kabul edýär we giňişligiň ulanylyş tizligini we üýtgeýşini gowulandyrýar.

Gapynyň açylmagy:Enjam gutusynyň çep we sag tarapynda ýeňil we ygtybarly we pes sesli alýuminiý garyndy gapylary bar.

Elektrik ulgamy

Tomuň öňünde (kabinanyň ýokarsynda) uzyn hatar duýduryş çyralary ulanylýar;

Ulagyň ýokarky taraplary çyra çyralary bilen enjamlaşdyrylan;howpsuzlyk tarapy bilen gurlan aşaky tarapy;

Sirenanyň güýji 100W;Sireniň zynjyrlary, duýduryş çyrasy we yşyk çyrasy garaşsyz goşmaça zynjyrlardyr we dolandyryş enjamy kabinada oturdylýar.


  • Öňki:
  • Indiki: