• Sanaw-banner2

Fireangyn dwigatelini ulanmagyň esasy nokatlary

Truckangyn söndüriji awtoulagyň hereketlendirijisi, adatça, hereketlendirijiniň ýangyç üpjünçiligini gözegçilikde saklaýan enjam bolan tizlendiriji pedal diýlip hem bilinýän pedal tarapyndan dolandyrylýar.

Tizlendiriji pedal, taksanyň polundaky sag dabany bilen işlemeli we aýagyň dabany tizlendiriji pedalyna ýeňil basylmaly.Aşakdan dynmak ýa-da dynç almak üçin topuk bogunynyň çeýeligini we uzalmagyny ulanyň.Tizlendiriji pedaly basanyňyzda we boşadanyňyzda mylaýym güýç ulanyň we ýuwaş-ýuwaşdan ýokaryk galdyryň.

Truckangyn söndüriji awtoulagyň hereketlendirijisini işe girizeniňizde, tizlendiriji pedalyň aşagyna basmaň.Biderek tizlendirijiden birneme beýik bolmak has gowudyr.Işe başlanyňyzda, debrýus baglanyşyk nokadyndan ozal ýangyç guýmak has gowudyr.Utgaşdyrylan we çeýe.

Truckangyn söndüriji maşynyň işleýşi wagtynda, ýol şertlerine we hakyky zerurlyklara görä gazyk köpeldilmeli ýa-da azaldylmaly.Saýlanan dişli laýyk bolmaly, şonuň üçin hereketlendiriji orta tizlikde we ýangyç tygşytlamak üçin köplenç uly çişirilýär.Nebitiň utgaşdyrylmagy, deşijä basmak we tizlendiriji pedaly basmak utgaşdyrylmalydyr.

Fireangyn söndüriji maşyn ýokaryk çykanda tizlendiriji pedalyna basmaň.Pes tizlikli dişli ulanylanda, tizlendirijini ýarym ýolda taşlamak maslahat berilýär.3. Haçan-da hereketlendiriji degişlilikde tizligi artdyryp bilmeýän bolsa, ony aşaky dişli süýşürmeli we tizlenmek üçin tizlendiriji pedaly gysmaly.

Engineangyn dwigateli durmazdan we hereketlendiriji öçürilmezden ozal tizlendiriji pedaly goýbermeli we tizlendiriji pedaly gysmaly däl.

Umumy zerur zatlar: ýeňil ädim ädiň we ýuwaş-ýuwaşdan ýokaryk galdyryň, göni çyzykda çaltlaşyň, ýumşaklyk bilen güýç sarp ediň, gaty howlukmaň, birden titremezden uçlaryň üstünde işläň.


Iş wagty: 21-nji aprel -2023