• Sanaw-banner2

Fireangyn söndüriji awtoulaglaryň gaçmagynyň öňüni nädip almaly

Truckangyn söndüriji maşyn adaty sürüjilik astynda sowulmaz.Truckangyn söndüriji maşyn sürýän mahaly elmydama sag tarapa sowulsa, näme etmeli?Köplenç gyşarmak dört tigirli tekizlemek arkaly çözülip bilner, ýöne dört tigirli tekizlemäni ýerine ýetirseňiz, başga sebäplere görä ýüze çykmalydyr.Engineangyn motorynyň eýesi sebäbini aşakdaky taraplardan tapyp biler:

1. fireangyn söndüriji awtoulagyň iki gapdalyndaky teker basyşy başga.

Truckangyn söndüriji awtoulagyň dürli teker basyşy tekeriň ululygyny üýtgeder we süreniňizde hökmany suratda gaçar.

2. fireangyn söndüriji awtoulagyň iki gapdalyndaky teker nagyşlary dürli ýa-da nagyşlary çuňlugy we beýikligi bilen tapawutlanýar.

Awtoulagda birmeňzeş tekerleri ulanmak iň gowusy, iň bolmanda öň okdaky we yzky okdaky iki teker birmeňzeş bolmaly, ýöremegiň çuňlugy birmeňzeş bolmaly we ondan ýokary bolsa çalşylmalydyr eşik çäkleri.

3. Öňki amortizator şowsuz.

Öňki amortizator şowsuz bolansoň, ulag sürülende iki sany asma, biri beýik, beýlekisi pes bolup, ýangyn söndüriji maşynyň işlemegine sebäp bolýar.Shockörite amortizator synagçysy amortizatory kesgitlemek we amortizatoryň hiline baha bermek üçin ulanylyp bilner;Şertsiz sökmek uzalmak bilen höküm edilip bilner.

4. fireangyn söndüriji awtoulagyň öňdäki amortizator çeşmesiniň iki gapdalyndaky deformasiýa we ýassyklar biri-birine gabat gelmeýär.

Amortizator çeşmesiniň hiline sökülenden soň basmak ýa-da deňeşdirmek arkaly baha berip bolýar.

5. fireangyn söndüriji awtoulagyň şassiniň bölekleriniň aşa könelmegi we ýyrtylmagy adaty bolmadyk boşluklara eýe.

Rul galstugynyň top kellesi, goltugyň rezin ýeňi, stabilizator çyzygynyň rezin ýeňi we ş.m. aşa köp boşluklara ýykgyn edýär we ulag göterilenden soň seresaplylyk bilen barlanmalydyr.

6. fireangyn söndüriji maşynyň çarçuwasynyň umumy deformasiýasy.

Iki tarapdaky tigir bazasynyň tapawudy gaty uly bolsa we iň ýokary rugsat berilýän aralykdan ýokary bolsa, ululygyny ölçemek arkaly barlap bolýar.Aralykdan ýokary bolsa, kalibrleme tablisasy bilen düzedilmeli.

7. Belli bir tigiriň tormozy erbet yzyna gaýtarylýar we aýralyk doly däl.

Bu, tormozyň bir bölegini tigiriň bir gapdalynda ulanmaga deňdir we ulag süreninde ulag hökman gaçar.Barlanyňyzda, tigir merkeziniň temperaturasyny duýup bilersiňiz.Belli bir tigir beýleki tigirlerden köp bolsa, bu tigiriň tormozynyň dogry gaýdyp gelmeýändigini aňladýar.


Iş wagty: Aprel-14-2023