• Sanaw-banner2

Fireangyn söndüriji kostýumlar

Fireangyn söndürmekkostýumlarýangyn söndürijiler umumy ýangyn meýdançasyna ýangyna garşy girenlerinde özlerini goramak üçin geýýän gorag eşigi bolup, ýangyn bolan ýeriň “adaty” ýagdaýynda ulanmak üçin amatlydyr.Ýangyn söndürijikostýumlarsegsen bäş we togsan ýedi stilde bölünýär.Fangyn söndüriji eskadronlaryň köpüsi 85 görnüşli ýangyn söndüriş söweşi bilen enjamlaşdyryldykostýumlardört görnüşe bölünýär: gyş eşikleri, tomus eşikleri, ýangyn we suw geçirmeýän eşikler we uzak ýangyn söndüriji eşikler.Olar umumy ýangyn söndürmek üçin amatly we ýangyna garşy operasiýa we gyssagly kömek üçin amatly däl..97 söweş formasy täze gözlenen ýangyn söndürijikostýumlarýangynyň öňüni almak, ýangyny saklamak, ýylylygy izolýasiýa etmek we wirusa garşy wezipeleri bolan we ýangyn söndürmek we käbir gyssagly halas ediş işleri üçin amatly.

Fireangyn söndüriji söweş kostýumlary bolmaly gorag funksiýalary we degişli ölçeg usullary

(1) ameangynyň yza galmagy (dik ýanmak synagy)

Propan alawynyň aşagynda 12 dýuým zolagy 12 sekunt ýakandan soň, alawy aýyryň we ýangynyň wagtyny, ýangynyň saklanyş wagtyny we zolagyň uzynlygyny ölçäň.

(2) malylylyk goragy öndürijiligi (TPP)

Malylylyk gorag öndürijiligi (TPP) synagy: matany ýylylyk konweksiýasynyň we ýylylyk radiasiýasynyň ýylylyk çeşmesiniň aşagyna goýuň we ikinji derejeli ýanmak üçin zerur wagty ýazyň.

Wagtyň ýylylygy X ýylylyk çeşmesi = TPP bahasy

TPP synag usuly

TPP synagy, umumy energiýasy 2cal / cm2.sec bolan termiki konweksiýa we radiasiýa ýylylyk çeşmesiniň aşagyna 6 dýuým inedördül mata ýerleşdirmek, soňra bolsa ikinji derejeli ýanmak üçin zerur wagty ýazmakdyr.TPP bahasy cal / cm2 bilen köpeldilen wagtdyr.Sek.Wertikal ýanmak synagyndan tapawutlylykda, TPP synagy, ikinji derejeli ýanmagy gazanmak üçin dürli matalar arkaly adam derisini simulirlemek arkaly näçe energiýanyň siňdirilmelidigini aýdyp biler.TPagny, TPP bahasy näçe ýokary bolsa, mata ýokary temperatura we ýokary ýylylyk alawlaryna sezewar bolanda bedene has zyýanlydyr.Circumstancesagdaýlarda gorag näçe ýokary bolsa, TPP bahasy ýylylyk goragynyň öndürijiligine iň göni baglanyşykdyr.

Termo-adam termiki gorag synagy (Termo-man?)

Adam bedeniniň ýanýan derejesini hakyky ýangynda hasam simulirlemek üçin, tutuş kostýumyň hakyky ýangyn şertlerinde üpjün edip biljek gorag derejesini barlamak üçin ulanylýar.Bu synagdan, bedeniň ikinji we üçünji derejeli ýanma derejesini, bedeniň umumy ýanma derejesi näçe pes bolsa, diri galmak mümkinçiligini şonça-da çaklap bileris.

Adam bedeniniň modeli synagy, tutuş bedene 122 temperatura synagçysy bolan ýörite aýna epoksi rezinden ýasalan 6 dýuým beýiklikdäki beden modelini goýmak, oda garşy kostýum geýmek we 2kal / cm2.sec-de açmakdyr. ýylylyk, kompýuter 122 temperatura synagçylaryndan toplanan maglumatlara esaslanyp, adam derisine zyýan ýetirip biljek ikinji derejeli we üçünji derejeli ýanmalaryň derejesini we ýerleşişini simulasiýa edýär.

Gorag öndürijiligi

1) hemişelik gorag funksiýasy bar;

2) eremezligi we ýanmagy goldamazlyk funksiýasy bar;

3) döwmezlik funksiýasy bar;

4) Himiki poslama garşy funksiýa;

5) Çydamly we aşaga çydamly;

6) rahatlyk.

1997-nji ýyldaky söweş formasynyň gurluşy we materiallary

(1) 1997-nji ýyldaky söweş formasynyň gurluşy

1997-nji ýyldaky söweş formasy ýokarky palto we balakdan, ýokarky palto we jalbar bolsa dört gatlakdan ybarat: ýerüsti gatlak, suw geçirmeýän gatlak, ýylylyk izolýasiýa gatlagy we rahatlyk gatlagy.

Daşarky gatlak: Amerikan DuPont kompaniýasy tarapyndan öndürilen, 5% Kevlar süýümini öz içine alýan, 4720C ýokary temperatura çydamly, ýangynyň hemişelik saklaýjysy bolan Metas materialyndan ýasalan material ýangyna sezewar bolanda kiçelmeýär we ereýän damjalary öndürmeýär.

Suw geçirmeýän gatlak: PTFE suw geçirmeýän we bug geçirýän diafragma.

Izolýasiýa gatlagy: ameangyn saklaýan himiki süýüm, dokalan däl.

Rahatlyk gatlagy: arassa pagta mata, ýüň.

(2) 1997-nji ýyldaky söweş formasynyň materialy

Ame alawdan goraýan dokma mata

Fireangyn söndüriji matalar, adatça, ýangyny saklaýan dokma matalary üçin ulanylýar.ABŞ, Fransiýa, Japanaponiýa, Angliýa we beýleki ýurtlar ýaly daşary ýurtlaryň köpüsinde ysly poliamid süýümli matalar (Nomax süýümli matalar) ulanylýar.Bu mata gowy ýangyn saklaýjy öndürijiligi, ýokary güýji, ýokary ýylylyk durnuklylygy bar.Usangyç generikleriniň zäherliligi gaty pes we belli bir mukdarda kislota -alkali garşylygy bar.

Ome Nomex (Nomex) ABŞ Dupontyň Dupont şäherinde gowy ýylylyk durnuklylygy.377 dereje eremez, ýöne çüýrär.Nocos III, Fangfang poliamid süýüminiň 95% -i we himiki maddalaryň we kislotalaryň köpüsini bloklap bilýän ýokary güýçli matalary öndürip bilýän Fangcanamid süýümine 5% ýokary dykyzlykdyr.Aziýa bazarynda köplenç ulanylýan başga bir önüm, Nomex-iň 75%, Fang Fang garyndysynyň 23% we uglerod süýüminiň 2% -idir.

Kermel Fransiýa.Kmmier politik kislotadan-aminoldan ýasalýar.Kichlk süýüminiň üstü tekiz we kesişýän diýen ýaly tegelek bolany üçin, duýgusy beýleki poliamin matalardan has ýumşakdyr.Kmmier himiki maddalary hem bloklap bilýär we güýçli aşgazana garşy kuwwatyna eýe.Malylylyk geçirijiligi, uzak wagtlap 250 dereje ýokary temperaturany göterip bilýän Fangyň poliamid süýümi bilen öndürilen beýleki matalardan ýarym pesdir.

Ano Kanox {Taýwan pol polipropilen süýümiň doly däl karbonlaşmagy netijesinde alynýan preoksidlenme süýümidir (bu süýüme garşylygy döredip biler).Himiki serişdeleri, ýylylyk radiasiýasyny we eräp bilýän we gowy ýylylyk durnuklylygy bolan metallar.Karbonlaşdyrylan polipropilen 300 dereje dargaýar, ýöne temperatura 550 dereje ýetende tebigy ýagdaýda dargaýar.Polipropilen matadan ýasalan gorag eşikleri gysga wagtyň içinde ýokary temperaturada ýüze çykyp biler.

NOMEX @ ýylylyga çydamly ýalyn saklaýjy süýüm: ysly ysly poliamid süýümindäki himiki atlar, aramid 1313 süýümi.

KKEVLAR @ Dokary dykyzlyk Pes uzaldylan ok geçmeýän süýüm Ke: Himiki ady ysly poliamid süýüminiň bir bölegi, içerki aramid 1414 süýümi diýilýär.

P-140 süýümi: neýlon bilen örtülen uglerod süýümi

Polimer birleşdirilen material: birleşdirilen mikropor tetrafluoroetilen

Fireangyn söndürijiler bu dünýäde iň ýakyn baglanyşykly howply işleriň biridir we köplenç bize ölüm bilen degýär.Howply ruhy goldawyň öňünde olar durmuşa bolan hormatdan gelip çykypdyr.

 


Iş wagty: Maý-25-2023